Artikel 1-Identiteit van de ondernemer

Contactgegevens:

DDLTUNING
Voorstraat 10
3286 AX Klaaswaal

Tel: 0186-571309
Email: verkoop@ddltuning.nl

Website: www.ddltuning.nl
KvK-nummer: 23052875

Artikel 2- Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, offertes en overeenkomsten van DDLTuning zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Een exemplaar van deze voorwaarden zijn kosteloos verkrijgbaar bij DDLTuning en te downloaden via: http://ddltuning.nl/algemene-voorwaarden/.
2.3 DDLTuning behoudt zich het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 3- Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DDLTuning, elke bestelling wordt automatisch bevestigd en geaccepteerd.
3.2 DDLTuning kan zich-binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien DDLTuning op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.3 Indien er met een offerte akkoord wordt gegaan, gaat u tevens automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden, en is er een overeenkomst gesloten. Dit staat ook nadrukkelijk als opmerking bij een offerte vermeld.

Artikel 4- Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DDLTuning. Elke bestelling wordt automatisch bevestigd en geaccepteerd.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden artikelen en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als DDLTuning gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden DDLTuning niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaardingen van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
4.4· De prijs inclusief belastingen
4.5· De kosten van de verzending
4.6· Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
4.7· De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
4.8· De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel termijn waarbinnen DDLTuning de prijs garandeert

Artikel 5- Prijzen

5.1 Alle aanbiedingen van DDLTuning zijn vrijblijvend en DDLTuning behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
5.2 De prijzen zijn, tenzij anders, gebaseerd op contante betaling dan wel vooruitbetaling per bank, en levering in de vestiging van DDLTuning.
5.3 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
5.4 DDLTuning behoudt zich het recht voor tot stand gekomen overeenkomsten dan wel bestellingen eenzijdig te annuleren in het geval van onjuiste dan wel gewijzigde prijsinformatie, productspecificatie of levertijden. De klant zal hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte gesteld worden; DDLTuning kan in een dergelijke geval nimmer aansprakelijk gesteld worden voor evt. door klant gemaakte dan wel te maken kosten anders dan vergoeding van het aankoopbedrag indien dit reeds voldaan zou zijn.

Artikel 6- Betaling

6.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via iDeal, Paypal of direct per bank vooruit betaald te worden.
6.2 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DDLTuning te melden.
6.3 In geval van wanbetaling van de klant heeft DDLTuning behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7- Levering

7.1 Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verwerkt en binnen 5 werkdagen geleverd, mits het artikel op voorraad is. Indien het artikel niet op voorraad is wordt de klant per e-mail op de hoogte gesteld. In dat geval kan DDLTuning met de klant een nieuwe levertermijn afspreken of de klant heeft het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
7.2 In geval van annulering conform het vorige lid zal DDLTuning het aankoopbedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na annulering, terugbetalen.
7.3 DDLTuning tracht de termijn van levering zoveel mogelijk na te komen. Het verzuim van DDLTuning treedt echter pas in, wanneer de levering van DDLTuning niet uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij DDLTuning heeft betaald, is nagekomen. Dit conform de Nederlandse wet: ‘Kopen op afstand’. Wanneer DDLTuning in gebreke treedt, is DDLTuning verplicht tot terugbetaling van het reeds door de klant betaalde aankoopbedrag, zie ook punt 7.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
7.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan DDLTuning kenbaar heeft gemaakt.
7.5 Klant kiest zelf de manier van verzending.
7.6 DDLTuning is niet aansprakelijk voor schade en zoekgeraakte pakketten. De klant kan zelf kiezen om het pakket op te sturen met Track en Trace en/of aangetekend en verzekerd.

7.7 DDLTuning is op geen enkele wijze aansprakelijk op schade van de product(en) tijdens de verzending. DDLTuning verpakt de zending zodanig goed om schade te beperken. De klant heeft zelf de keuze om het pakket te verzekeren. Mocht de klant het pakket verzekerd hebben, zal de klant zelf de verzendingsmaatschappij aansprakelijk houden.

Artikel 8- Herroepingsrecht

8.1 Bij DDLTuning heeft de klant bij aankoop van een artikel de mogelijkheid om het artikel binnen 14 dagen te ruilen of te retourneren zonder opgave van redenen (mits dit een speciaal besteld artikel betreft). Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door klant.
8.2 Het herroepingsrecht is niet op alle artikelen van toepassing. De uitzonderingen gelden voor de volgende artikelen:
8.3· Alle artikelen waarvan de plastic seal is verbroken.
8.4· Verbruiksartikelen, zoals beschermfolie en reinigingsvloeistof, waarvan de verpakking is geopend.
8.5· Artikelen die vanwege de hygiëne niet geruild kunnen worden, zoals (fiets)kleding waarvan de verpakking is geopend.
8.6 Tijdens de herroepingsperiode zal de klant zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Het is van belang dat het artikel compleet, ongebruikt en in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking zit. Artikelen die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.
8.7 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren, onbeschadigd en in originele staat en verpakking aan DDLTuning retourneren, conform de door DDLTuning verstrekte en duidelijke instructies (zie artikel 9).
8.8 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
8.9 DDLTuning betaalt in beginsel binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de betaling, het ontvangen bedrag voor het teruggezonden artikel aan de klant terug, mits het teruggezonden artikel voldoet aan de eisen die in punt 8.3 zijn vermeld.
8.10 Indien een artikel dat teruggezonden is, naar oordeel van DDLTuning schade opgelopen heeft door een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, stelt DDLTuning de klant hiervan per telefoon of e-mail in kennis, waarna DDLTuning het voor het artikel betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het artikel als gevolg van de schade binnen 30 dagen aan de klant terugbetaalt. Als het artikel dusdanig beschadigd is zodat het niet meer te verkopen is, dan kan DDLTuning het artikel niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken of de klant een ander artikel toesturen.

Artikel 9- Retourzendingen

9.1 De klant zal, alvorens hij/zij een artikel retour stuurt, een retourformulier aanvragen bij DDLTuning. De klant ontvangt per e-mail een retourformulier.
9.2 Artikelen welke zonder retourformulier ontvangen worden zullen op kosten van de klant retour gestuurd worden.
9.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van een retourzending berust bij de klant tot het moment van bezorging aan DDLTuning.
9.4 DDLTuning zal de klant op de hoogte stellen per e-mail op het moment dat een retourzending ontvangen is.
9.5 De klant draagt er zorg voor dat de retourzending voldoende gefrankeerd is. De kosten voor het ontvangen van onvoldoende gefrankeerde zendingen worden doorberekend aan de klant.

Artikel 10- Reclames en aansprakelijkheid

10.1 De klant is verplicht te controleren of de ontvangen artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is, brengt de klant DDLTuning telefonisch of per e-mail binnen 2 dagen na de aflevering op de hoogte.
10.2 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft DDLTuning de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om artikelen die tijdens het verzenden zoek- beschadigd zijn geraakt.
10.3 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.
10.4 De aansprakelijkheid van DDLTuning blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de levering/bestelling.
10.5 DDLTuning is niet aansprakelijk voor schades die ontstaan aan artikelen of voorwerpen door het gebruik van de door DDLTuning verkochte artikelen.
10.6 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door DDLTuning ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 11- Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DDLTuning in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DDLTuning gehouden is tot enige schadevergoeding.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan DDLTuning kan worden toegerekend.

Artikel 12- Privacy

12.1 DDLTuning verwerkt de persoonsgegevens van de klant en neemt ze op in een of meer van haar bestanden.
12.2 DDLTuning zal nooit persoonsgegevens verspreiden, vermenigvuldigen of verkopen aan derden zonder expliciete toestemming van de gebruiker.
12.2 Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door DDLTuning kunnen nakomen van de overeenkomst tussen DDLTuning en de klant, alsmede het kunnen doen van aanbiedingen aan de klant wanneer de klant hier nadrukkelijk toestemming voor gegeven heeft.
12.3 De persoonsgegevens van de klant die door DDLTuning verwerkt worden, zijn alle gegevens die de klant invult op het bestelformulier bij het afsluiten van de koopovereenkomst.
12.4 Indien de klant heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van alle aanbiedingen en overige activiteiten van DDLTuning verleent hij daarmee uitdrukkelijk toestemming aan DDLTuning voor het doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen aan de klant.
12.5 Indien de klant geen prijs (meer) stelt op het door of namens DDLTuning doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of overige activiteiten, kan de klant per e-mail de nieuwsbrieven stopzetten.

Artikel 13- Klachten

13.1 Alle klachten die de klant heeft met betrekking tot zijn/haar bestelling, worden door DDLTuning serieus in behandeling genomen.
13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk schriftelijk of per e-mail ingediend worden bij DDLTuning, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
13.3 Bij DDLTuning ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DDLTuning binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14- Garantie

14.1 Bij DDLTuning heeft de klant garantie op alle bestelde artikelen. De klant heeft zes maanden garantie (alleen op fabrieksfouten, eigen fout wordt niet vergoed).
14.2 DDLTuning staat er voor in dat alle aangeboden artikelen voldoen aan de door DDLTuning vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
14.3 Indien de klant een artikel ontvangt wat bij aankomst al defect blijkt te zijn dient de klant het artikel te retourneren en zal DDLTuning het artikel beoordelen en worden eventuele retourkosten naar de hand verrekend, mits het defect of de garantie aanspraak telefonisch of per email binnen 2 dagen na ontvangst wordt gemeld. In alle overige gevallen betaalt de klant de retourkosten voor het artikel zelf.
14.4 De klant stuurt in geen geval een artikel retour zonder dat hij/zij toestemming heeft gekregen van DDLTuning. Zendingen zonder toestemming van DDLTuning worden geweigerd en op kosten van de klant retour gestuurd.

14.5 Artikelen die reeds gemonteerd zijn of ontdaan zijn van de originele verpakking kunnen niet geretourneerd worden en vallen niet onder de garantie.

14.6 Electronische of opgevoerde onderdelen (niet origineel af fabriek) vallen niet onder garantie of eventuele aansprakelijkheid.

Artikel 15- Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 16- Vervoersrisico

Het risico voor het transport van het product naar DDLTuning en retour naar de klant is voor rekening van de klant. DDLTuning is op geen enkel manier aansprakelijk voor het transport. De klant heeft zelf de keuze om het pakket te verzekeren.

Artikel 17- Testbank reparatie en afstel werkzaamheden

17.1 DDLTuning is op geen enkele manier aansprakelijk voor opgevoerde onderdelen, tuning werkzaamheden en montage van opgevoerde onderdelen. Bij alle Tuning werkzaamheden word het product voorzien van een ingegraveerd logo.

17.2 DDLTuning is op geen enkele manier aansprakelijk op geleden schade zowel motorisch als opties als lichamelijk na tuning, reparatie of afstel werkzaamheden.

17.3 De klant is volledig verantwoordelijk voor nacontrole bij het ophalen of afleveren van bromfiets of scooter. DDLTuning is niet aansprakelijk voor het defect gaan of gevolg schade aan voertuig na afstel, reparatie of testbank werkzaamheden.

17.4 DDLTuning is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade aan voertuig tijdens testbank of afstel werkzaamheden (bijvoorbeeld, vastlopen, schade door lekkage, of niet door ons geleverde/ gemonteerde onderdelen.)

17.5 De klant is zelf verantwoordelijk voor het opvragen of meenemen van de vervangen onderdelen na reparatie, test werkzaamheden of vervanging. Oude onderdelen worden maximaal 2 dagen na het ophalen van het voertuig verwijderd. DDLTuning is hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk.

Januari 2019

Website door BlueBird Media 2019